Hammarskogsån

acktjarnsbacken

Karta

Information om Hammarskogsåns avrinningsområde

Hammarskogsåns avrinningsområde ligger i Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. En mindre del ligger i Hällefors kommun, nordöstbranten på Kindlahöjden. Områdesarealen (nederbördsområde eller avrinningsområde) är 85 km². I området finns en mängd tjärnar och några större sjöar. Allt vatten från området rinner ner till sjön Råsvalen som ingår i Arbogaåns nederbördsområde. I medeltal faller ~700 mm nederbörd per år, varav ~250 mm avbördas via Hammarskogsån, övrigt vatten avdunstar och tas upp av mark och växtlighet. Flödesvariationerna är stora från 0.1 m³/sek vid torrperioder till ~10 m³/sek under vår eller höstflod med mycket regn. Medelflödet är ~0,6 m³/sek

Den nedre delen av ån kallas Hammarskogsån, mellandelen Danshytteån och den övre delen Gränshytteån. Höjdskillnaden mellan de högst belägna tjärnarna och sjön Råsvalen är ~250 m. Den största markägaren i området är Sveaskog.

Några av närmare 50 småtjärnar och sjöar är uppdämda och reglerade: Gränsjön, Dammsjön, Myggsjön, Acksjön, Rösjön, Andsjön, Gräntjärn och Hällsjön.

Vattnet, skogen och järnmalmen blev tidigt utnyttjat i området och flera hyttor, gruvor, hammare, kvarnar, dammar och kanaler anlades längs vattendraget Hammarskogsån.

hammarskogsan

Hammarskogsåns avrinningsområde, 85 km²

Fyra naturreservat finns inom området:
 1. Kindla, Örebro läns största reservat, 933 ha (9,33 km²), med högsta punkten 425 m.ö.h. Här finns också vandringsleder, vindskydd och ett utsiktstorn

  Rödbergsbäcken i Kindla naturresevat

  Rödbergsbäcken i Kindla naturresevat

 2. Valsjötjärnen, 95 ha (0,95 km²)
 3. Hällabomossen, 92 ha (0,92 km²)
 4. Gäddtjärnsberget, 34 ha (0,34 km²)

Länsstyrelsen har nu påbörjat återställningen av Hammarskogsån. Många dammar rivs för att laxöringen skall få fria vandringsvägar till sjöarna uppströms och därmed får man också spridning av flodpärlmusslan. Länk till SVT

Hammarskogsån i Guldsmedshyttan, november 2000

Hammarskogsån i Guldsmedshyttan, november 2000. Den gamla dammen var ett hinder som under lång tid omöjliggjort fiskens vandring

fiskvag

Hammarskogsån i Guldsmedshyttan  i oktober 2016. Dammen är riven, laxöringen har fått möjlighet att vandra (bilden togs under byggtiden då vattnet gick en annan väg)

 Historik

Från sjön Råsvalen och uppströms Hammarskogsån finns och har funnits följande anläggningar:

 • Gudzmundhz hytta (Guldsmedshyttan), fanns med vid skattläggningen 1538, nedlagd 1979. Idag, företaget Vestas gjuter nav till vindkraftverk
 • Guldsmedshyttans kraftverk anlagt 1906, fortfarande i drift
 • Erika kanalen, en ca 600 m lång kanal till vattenhjulet som drev konstgången till Guldsmedshytte silvergruva. Kanalen är fortfarande i drift för vattenkraftverket
 • Guldsmedshyttans kvarn
 • Guldsmedshyttans silvergruva, anlagd på 1400-talet, brytning har skett i flera epoker, ödelagd 1886
 • Guldsmedshyttans silververk 1848-1896
 • Kronohyttan i Guldsmedshyttan, anlades 1551
 • Stripagruvan, finns med i Bergmästarberättelser 1684
 • Konsttorps kanal, kanal med akvedukt till vattenhjulet som drev konstgången till Stripagruvan
 • Ribboboda (Reboda södra hytta), fanns med vid skattläggningen 1538
 • Reboda norra hytta, fanns med i 1684 års relation över masugnar i Linde och Ramsbergs bergslag
 • Danshyttans såg, anlagd omkr.1900, sågram och vattenhjul tillverkat i trä. Privat kraftverk, ej i drift, dammen riven 2014.
 • Danshytte nedre hammare, finns med i 1609 års jordebok för Linde bergslag, nedlagd före 1688
 • Danshytte övre hammare, finns med i 1609 års jordebok för Linde bergslag, nedlagd före 1688
 • Danzhytta (Danshyttan), fanns med vid skattläggningen 1538, nedlagd 1815
 • Gräntzhytta (Gränshyttan), fanns med vid skattläggningen 1538, nedlagd 1804
 • Glittran och Jordegruvan, finns med i Bergmästarberättelser 1684, Gullblanka fältet
 • Hjulgrav i Andsjöbäcken, Gullblanka (damm med hjulgrav och konstgång)
 • Hjulgrav i Hällsjöbäcken, Gullblanka (dämning skedde i Hällsjön, kanal till hjulgraven)
 • Mossegruvan eller Krampengruvan, finns med i Bergmästarberättelser 1684
 • Gränshytte Lilla Krampgruvan, finns med i Bergmästarberättelser 1753
 • Kattegruvan, finns med i Bergmästarberättelser 1753
 • Gränshytte hammare, finns med i 1609 års jordebok för Linde bergslag, nedlagd före 1688
 • Hammarbackens masugn, uppförd 1812, nedlagd 1874
 • Hammarbackens kvarn anlagd 1858, nedlagd omkr. 1900
 • Hammarbackens gamla såg, anlagd i slutet av 1880, nedlagd omkr. 1940
 • Hammarbackens nya såg, sågverket flyttas upp från Frövifors 1927, nedlagd 1953
 • Hammarbackens flottningsled, från Gränsjön till Guldsmedshyttan, anlagd 1907, nedlagd 1923
 • Nyiaberghz hytta (Nybergets hytta), fanns med vid skattläggningen 1538, nedlagd 1809
 • Nybergs järngruva (Nyberget), finns med i Bergmästarberättelser 1753
 • Mellan Guldsmedshyttan och gruvorna på Gullblankafältet fanns en järnväg, ”Gullblankabanan”, anlagd 1907, nedlagd 1935
 • I området kan man även se andra typer av fördämningar och kanaler, Rödbergsdamm och Lilla Krampendammen samt kanalisering vid Krampensjöarna, nedströms Hällsjön, nedströms Rösjön och nedströms Lilla Myggsjön.
 • Hammarbackens Hembygdsförening har märkt ut ett 60-tal gamla torp i bygden där man kan se första och sista brukare på platsen.

Källa: Stefan Helsing