Lindesbergs natur

I Lindesbergs kommun finns mycket sevärd natur, det finns många naturreservat och andra rekreationsområden att besöka.

Det finns även mycket att engagera sig kring en förändring. För att värna om naturresurser, biologisk mångfald och mycket mer.

 

Vill du ha sällskap på utflykter? Har du en hjärtefråga som du vill engagera fler i? Har du ett intresse du vill lära dig mer om? Eller har du ett intresse du vill lära andra om?

Hör då av dig så kan vi försöka hjälpas åt!

 

Nedan följer en förteckning över kommunens naturreservat 

Vill anta en utmaning, ensam eller med andra?

Besök så många naturreservat du/ni kan under en avgränsad tid och kryssa i listan efter varje besök. Vem hinner med flest? Vem får finast bilder från besöken? Vem tog med godast fikat till utflykten?

Gå loss och sätt din prägel på utflykter som gynnar både den fysiska och psykiska hälsan.

Länk till krysslistan över Örebro läns naturreservat

Balsta

Skogen i Balsta har fått utvecklas fritt under lång tid och i den täta, fuktiga granskogen står mängder av grova aspar. De gamla träden och all multnande ved gör att många olika arter trivs i reservatet. Här finns sällsynta lavar, mossor, svampar och gott om hackspettar.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Garpbäcken

I Garpbäckens naturreservat skyddas en mosaik av gamla lövträdsrika skogar för framtiden. Här lever en rad växter och djur som aldrig förekommer i modernt brukade skogar. Tretåig hackspett, tjäder och tofsmes samt en rad mossor, lavar och svampar har sin fristad i reservatet.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Getapulien

I Getapulien möter du stora tallskogar och ensliga myrar sida vid sida. Det är ett av få större väglösa skogs- och myrområden i Örebro län, omgivna av äldre tallskogar ligger Stormossen och Spelmossen.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Gränseskogen

Den mossrika barrskogen liknar en riktig urskog med högresta gamla träd och ett myller av liggande stammar och död ved. Träden växer och dör, faller omkull och bryts sönder av insekter och svampar för att återgå till naturens oändliga kretslopp.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Gäddtjärn

I det bergiga landskapet har skogen utvecklats fritt under lång tid. Här finns blockiga branter med fina lodväggar, svackor med sumpskog men också äldre lövträd. Den gamla barrskogen erbjuder gott om bra livsmiljöer för känsliga och hotade djur och växter.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Grönbo

Naturreservatet Grönbo är ett vilt och stiglöst land bland mossar och hällmarker, skogar och sjöar. Tänk på att området bitvis är mycket blockrikt och det kan vara svårt att ta sig fram. Glöm inte svampkorgen om du kommer om hösten, det lönar sig att hålla utkik efter skogens guld!

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Helgedomen

I naturreservatet Helgedomen hittar man några av Örebro läns äldsta, kraftigaste och högsta tallar. De äldsta är 350 år, vilket är mycket ovanligt i vårt län.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Hällabomossen

Vinden susar i de gamla träden runt Hällabomossen. På våren kan tranan höras trumpetande i myrkanten, ofta tillsammans med spillkråkans vittljudande rop och kraftiga trumvirvel mot något av de gamla ihåliga träden.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Hökaberget

Vid Hökaberget möter du en kuperad natur med gammal barrskog, sprickdalar och lodväggar. Den grunda Hökasjön bjuder i sin tur på ett livligt fågelliv. Vill du klättra eller skåda fågel – det är bara att välja.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Kapellet

Naturreservatet Kapellet bildades år 2017 och utgörs av en gammal naturskog, rik på både arter och naturtyper. Reservatet har fått sitt namn efter ruinerna av den medeltida kyrkobyggnad, kapell, som ligger i reservatet. Genom reservatet passerar även Kungsvägen, den gamla landsvägens medeltida sträckning.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Knattorpsmossen

Grov asp, åldriga tallar och mossklädda stenblock ger den hundraåriga granskogen i Knattorpsmossen tydlig karaktär av naturskog. I de orörda skogarna trivs sällsynta arter som rävticka, lunglav och skinnlav.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Krontallen

Krontallen är ett blockigt område med mossöverväxta jättestenar och barrskog med inslag av äldre aspar med lavar och bohål, samt stora områden med fallna träd. Det är ett spännande litet vildmarksområde.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Köttsala

Naturreservatet Köttsala bildades år 2016 och ligger 5 km nordost om Frövi och består av en gammal kalkrik skog med en rik svamp-, lav-, moss- och kärlväxtflora.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Lejakärret

Lejakärret är så nära Ölands orkidémarker vi kan komma i vårt län. På ett gammalt gruvfält där bland annat kopparkis brutits fram till 1919 växer en rad orkidéer, många i stort antal. En lättgången stig leder runt i området, som bjuder på många underbara upplevelser av några av våra allra vackraste orkidéer. Bästa tiden att besöka Lejakärret är i början av juli.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Liaskogen

Naturreservatet Liaskogen ligger mellan byn Lia och sjön Väringen. I Liaskogen finns en av länets mest värdefulla sumpskogar. Här lever flera hotade växter, svampar och fåglar, som är beroende av lövträd, gamla träd eller död ved.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Liljekonvaljholmen

Naturreservatet består av två uddar i Sällingsjön. De skiljs åt av ett sund mellan Sällingsjön och Känässjön. I området finns naturskogspräglad asprik blandskog som hyser ett rikt fågelliv och en rik flora av mossor, lavar och svampar.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Lilla Korslången

Lilla Korslången är en välbevarad gårdsmiljö, där bete och slåtter bedrivits under lång tid. Förr i tiden var beteshagarna och ängarna viktiga i Bergslagen. Där kunde djuren beta och hö samlas in till vintern. I Lilla Korslångens äng och betesmark har en rik flora funnit en av sina sista tillflyktsorter i trakten.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Långa tjärnarna

Långa tjärnarna är ett stort vildmarksliknande skogsområde. Skogen är gammal och bär spår av skogsbrand och kolvedhuggning. Välkommen på en vandring bland skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar och vackra sjöar.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Malingsbo Kloten

Naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten är ett höglänt och kuperat barrskogsområde beläget i de centrala delarna av Bergslagen.
Naturvårdsområde
Malingsbo-Kloten är inte ett naturreservat utan ett naturvårdsområde, med ett betydligt svagare skydd för naturen än vad som är fallet i de flesta naturreservat. Därför pågår t ex ett aktivt skogsbruk inom Malingsbo-Kloten. Endast mindre delar av skogen är äldre skog med höga naturvärden. Några av de allra finaste gammelskogarna har därför skyddats genom att de ombildats till naturreservat, något som t ex är fallet med reservaten Södra Sandsjöåsen och Långa tjärnarna. Dessa reservat ingår inte längre i naturvårdsområdet, även om man vid en första blick på kartan kan få det intrycket.

Naturvårdsområdet sträcker sig även in i Västmanlands och Dalarnas län.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om naturvårdsområdet

Munkhyttan

Munkhyttan är något så ovanligt som ett kommunalt fjärilsreservat. Här längs Munkhyttebäcken trivs två sällsyntheter, asknätfjärilen och väddnätfjärilen. Dessa båda kräver mycket speciella förutsättningar för att överleva och därför har de blivit mycket ovanliga.

Källa: Samhällsbyggnad Bergslagen

Mer information om reservatet

Mårdshytte kalkskog

Naturreservatet Mårdshytte kalkskog bildades 31 oktober 2016 och ligger 10 km nordväst om Lindesberg. Reservatet består av ett större område kalkbarrskog med en för kalkrik mark specialiserad växt-, svamp-, lav- och mossflora.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Norrbyhammar

Naturreservatet Norrbyhammar består mestadels av barrblandskog med ett stort inslag av asp. På aspstammarna finns en rik flora av mossor, lavar och svampar.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Notkojudden

Notkojudden är ett geologiskt intressant kommunalt naturreservat bildat 2010. Reservatet består av en 10 meter hög tydlig rullstensås som sticker ut som en smal udde i Ölsjön norr om Ramsberg. Reservatet ska förutom de geologiska värdena också bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald.

Källa: Samhällsbyggnad Bergslagen

Mer information om reservatet

Näset

Näset har länge intresserat fågelskådare och utsikten mot Lindesberg är fantastisk. Näset och de sanka stränderna betades ända in på 1970-talet, men lämnades sedan åt sitt öde. Fastmarken ute på ön växte snart igen. I samband med att reservatet bildades år 2000, resturerades det gamla betesmerkerna och sedan dess har djur betat på stränderna.

Källa: Samhällsbyggnad Bergslagen

Mer information om reservatet

Råsvalen

Råsvalens naturreservat tillkom redan 1965 för att skydda den 130-åriga granskogen i branten ner mot sjön Råsvalen. Bland de gamla granarna finns spridda, grova aspar. I reservatet kan Lindesbergsbor och andra på nära håll uppleva hur riktigt gammal granskog ser ut.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Spångabäcken

I Spångabäcken finns goda chanser att få syn på den vackra asknätfjärilen. Larverna kräver värme och lever på solbelysta små buskar av ask och olvon. De vuxna fjärilarna letar nektar i olika blommor. Asknätfjärilen är mycket sällsynt och förekommer numer bara inom några få områden i Örebro och Stockholms län.

Källa: Länsstyrelsen Örebro

Mer information om reservatet

Stora Andsjöberget

Naturreservatet Stora Andsjöberget bildades år 2017 och består av en småkuperad gammelskog nära samhället Lindesberg. Flera stigar sträcker sig igenom reservatet.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Stora Knattorpsmossen

Naturreservatet Stora Knattorpsmossen bildades år 2017 och består av en myrmosaik med mossar, kärr, sjö och gammelskog. I öster gränsar området till naturreservatet Knattorpsmossen.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Tempelbacken

Största delen av Tempelbacken utgörs av en artrik lövskog, ovanlig för Bergslagen. Den stora artrikedomen i träd- och buskskiktet samt förekomsten av död ved gör området mycket attraktivt för många fågelarter. Skogen är spontant uppvuxen på gammal betesmark och belägen på en moränrygg som höjer sig ca 15 m över Lindesjön.

Källa: Samhällsbyggnad Bergslagen

Mer information om reservatet

Valsjöheden

Valsjöheden är sedan mitten av 1950-talet en skyddad växtplats för den sällsynta mosippan, som bara finns på ett tjugotal platser i länet. Reservatet är en del av en flack grusås, som mest består av sand. På åsen växer en nittioårig tallskog.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet

Valsjötjärnen

Skogsmarkerna norr om Valsjön ger dig vildmarkskänsla. Här kan du spana efter skogsfåglar, kanske få syn på en bäverhydda eller bara njuta av stillheten och den rena luften.

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

Mer information om reservatet