Lindesbergs natur

Naturreservat i Lindesbergs kommun

Ett besöksvärt exempel

langatjarnarna

Långa tjärnarna är ett stort skogsområde som inger en stark känsla av vildmark. Skogen har präglats av skogsbrand och forna tiders kolvedhuggning, men är nästan opåverkad av modernt skogsbruk. Endast mindre ytor ungskog ingår i reservatet.

Skogen domineras av gran i åldern 100-150 år, men det finns inslag av betydligt äldre träd. De äldsta tallarna är över 250 år och har skador orsakade av skogsbrand, så kallade brandljud. Brandljuden brukar synas som halvt läkta sår eller snarare sprickor längs stammen, med blottad ved och kolrester. I sprickornas kanter har barken ofta bildat en valk. Förr var skogsbränder betydligt vanligare och skogen kunde brinna flera gånger per århundrade.

Terrängen i området är bitvis vild, med stora block, lodytor och branter. Blocken är klädda av mossor och lavar, däribland den ovanliga skuggblåslaven som trivs i orörd skog med hög luftfuktighet. I områdets flora av sällsynta lavar ingår också violettgrå tagellav och dvärgbägarlav.

Eftersom skogen fått sköta sig själv under lång tid har ett rejält förråd av döda trädstammar ansamlats. Det gynnar många ovanliga vedlevande svampar som till exempel ullticka och gränsticka. Även hackspettar uppskattar den döda veden, där de kan leta efter insektslarver. Både spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett förekommer i reservatet.

I reservatet finns också en stark tjäderstam och häckande duvhök. På vårvintern ropar pärlugglan i skogen. Sommartid kan man få se få se fiskgjusen ryttla över sjöarna på spaning efter fisk. Ryttla betyder att fågeln står still i luften – flyger på stället. Fiskgjusen lockas av de fiskrika sjöarna och kan flyga långt från boträdet för att nå bra fiskeplatser.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Långa tjärnarna ligger ca 15 km ostsydost om Kopparberg och 5 km sydväst om Kloten, vid sjön Stora Klotens sydvästra strand. Från väg 233 i Kloten, kör mot Ramsberg. Efter ca 4 km åker du en sträcka längs Stora Klotens strand och därefter svänger du åt höger på en mindre väg. Reservatsparkering och information finns efter ca 2,5 km på den vägen. Där finns också ett vindskydd invid sjöns strand.

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på angiven plats

Källa: Länsstyrelsen i Örebro län